Sản phẩm

Phát hiện xung đột

Bằng các so sánh mô hình thiết kế với mô hình đám mây điểm hoặc đám mây điểm với đám mấy điểm chúng tôi

Bằng việc sử dụng công nghệ quét để xác minh xây dựng đảm bảo rằng khái niệm thiết kế đang được thực hiện tại chỗ. Làm nổi bật bất kỳ sai lệch nào so với thiết kế ở giai đoạn đầu có nghĩa là các vấn đề tiềm ẩn có thể được thiết kế, thay vì xử lý tại chỗ gây ra sự chậm trễ và tăng chi phí.

Có thể so sánh các mô hình 3D của cấu trúc dự kiến ​​và đám mây điểm của các môi trường hiện có để tìm kiếm sự tương thích giữa các phần tử, tìm cách dự đoán nhiễu và dự đoán các giải pháp vẫn đang trong giai đoạn thiết kế.

Trung tâm chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng

Địa chỉ: 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84 - 28) 62970345; 62970341

Email: portcoast@portcoast.com.vn

Liên hệ!